تيم‌۹‌نفره‌جودو‌‌به‌اردوي‌مشترك‌ژاپن‌م ‌يرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي جودو ايــران كه براي حضــور در رقابتهاي قهرماني جهان آماده ميشــود بامداد فردا براي شــركت در يك اردوي مشترك راهي ژاپن ميشود.

اين اردوي مشترك در توكيو و مركز آموزش فدراسيون جهاني «كودوكان» برگزار خواهد شد كه تيم ملي كشورمان با ۹ جودوكا و با هدايت محمد منصوري و احمد كاظمي در اين اردو شــركت ميكند. محمد رشنونژاد، عليرضا خجسته، محمد محمــدي بريمانلو، مهدي فتحيپور، ســعيد ماليي، وحيد نــوري، علي پرهيزگاري، راميــن صفويه و حميدرضا ملك زاده جودوكاهــای اعزامي به اردوي ژاپن ميباشــند. مردان جودو كشــورمان بعد از تمرين در كــودوكان، ژاپن را به مقصد چين ترك ميكننــد تا در رقابتهاي گرندپري شــركت كنند. رقابتهايي كه روزهاي نخست تيرماه برگزار خواهد شد.

نكته مهــم در اين اعــزام حضور دو جــودوكا در وزن ۰۰1- كيلوگرم است. فدراسيون جودو وقتي از حضور جواد محجوب قطع اميد كرد، به جوانان ميدان داد و رامين صفويه و علي پرهيزگاري دو جوان با آتيه كه در مسابقات نوجوانان و جوانــان آســيا توانايي خــود را ثابت كردهانــد را به اردو فراخواند. البته مربيان اميدوارند صفويه كه اوايل اســفندماه گذشته از ناحيه كتف تحت عمل جراحي قرار گرفته بود پس از بهبودي كامل به تمرينات بازگشته باشد.

رقابتهــاي جــودو قهرماني جهــان شــهريورماه در مجارستان برگزار خواهد شد و به نظر ميرسد نفرات اعزامي كشــورمان به اين رقابتهــا از ميان هميــن ۹ نفر انتخاب خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.