معاون «سر» جديترين گزينه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سه گزينه نهايي جانشيني فيليپ كريون، رييس كميته بينالمللي پارالمپيك در اين نهاد مشــخص شــدند. دوران رياست 12 ساله «سر فيليــپ كريون» بهعنوان باالترين مقام اجرايــي در كميته بينالمللي پارالمپيك شهريور ماه امسال به پايان ميرسد و بايد فرد جديدي روي صندلي رياست اين نهاد بنشيند.

بر همين اساس «اندرو پارسونز» از برزيل، «پارتريك جارويس» از كانادا و «جان پترسون» از دانمارك بهعنوان سه گزينه نهايي براي اين انتخابات معرفي شدهاند.

فرآيند بررســي اين ســه نفر براســاس قوانين كميته بينالمللي پارالمپيك آغاز شــده و روز ۹1 ژوئن نيز اســامي آنها به طور رسمي اعالم خواهد شــد و آنها از آن تاريخ ميتوانند تبليغات انتخاباتي خود را رسما آغاز كنند.

پارسونز در حال حاضر معاون رييس كميته بينالمللي پارالمپيك اســت و انتظار مــيرود پس از آنكه ماه گذشــته از رياســت كميته پارالمپيك برزيل كنار رفت، جانشين كريون در IPC شود.

جارويس ۸۵ ساله نيز كه در رشته دووميداني فعاليت داشته و در پارالمپيك 2۹۹1 بارسلونا به ميدان رفته بود، سالهاست كه در هيات مديره كميته بينالمللي پارالمپيك فعاليت دارد.

همچنين پترسون ۷4 ساله از سال ۹۰۰2 تاكنون رياست كميته پارالمپيك اروپا را بر عهده دارد. او كه از 4۸۹1 تا ۰۰۰2 در پارالمپيك به ميدان رفت، ۵1 مدال در رقابتهاي شناي پارالمپيك شامل ۶ طال، 2 نقــره و ۷ برنز، ۶ عنوان قهرماني جهــان و 2 قهرماني در اروپا را در كارنامه دارد.

رقابتهاي جهاني بسكتبال با ویلچر جوانان زیر 23 سال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.