ديدار خادم با رييس فدراسيون كشتي فرانسه در سفارت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رسول خادم و آلن بارتولون، روساي فدراســيونهاي كشــتي ايران و فرانسه در محــل ســفارت با علي آهني ســفير كشورمان در پاريس مالقات كردند.

در اين ديدار كه در خصوص بررسي آخرين اقدامات ميزباني بازيهاي جهاني كشتي كه از ۰3 مرداد لغايت ۵ شهريور ماه در پاريس انجام خواهد شــد، تبادل نظر شــد، آهني سفير ايران در فرانسه با اشــاره به ظرفيتهاي فراوان كشورمان در رشــتههاي ورزشــي خصوصا كشتي گفت: «برتري ايران در اين رشته فرصت خوبي را در اختيار طرف فرانســوي قرار خواهد داد تا با استفاده از تجارب ارزنده و پرســابقه ايران در جهت پيشــرفت و گســترش رشته كشــتي در فرانسه گام بردارند.»

آهنــي با تاكيد بر پشــتيباني كامل دولــت و وزارت امورخارجه از همكاريها و تبادالت ورزشــي و حضور در مسابقات بينالمللــي، پيشــنهاد كرد كــه رايزني بين دو فدراســيون كشــتي جهت تهيه يادداشــت تفاهم همكاريهاي ورزشــي در رشــته كشــتي ادامه يابد كه بتوانند در جريان برگــزاري مســابقات جهاني كشتي در اوايل شــهريورماه آن را امضا كننــد. در اين ديدار همچنين روســاي فدراســيونهاي دو كشور ضمن استقبال از امضاي تفاهمنامه در خصوص چگونگي آمادهســازي حضور تيم كشتي جمهوري اسالمي ايران در اين رويداد بزرگ جهاني توضيحاتي را ارائه دادند.

ادامه ليگ برتر كشتي فرنگي با شكست تيم آكادمي نوروزي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.