اولين مسابقه بعد از افطار

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با برگزاري يك مســابقه در ســالن شــهدا هفتم تير تهران، هفتــه اول دور رفــت رقابتهــاي ليگ كشــتي فرنگي باشگاههاي كشــور پيگيري شد. در اين مســابقه كه اولين رقابتي بود كه بعد از افطار برگزار ميشــد، تيم كشتي فرنگي رعــد پدافند تهران از ســد تيم آكادمي اميد نوروزي گذشت. در اين رقابت كه از سري رقابتهاي گروه ب برگزار ميشد، در پايان تيم رعد پدافند با نتيجه ۶ بر 2 از سد ميهمان خود گذشت. هر دو تيم در تركيب خود از نفرات جوان و جوياي نام استفاده كرده بودند.

شايد قديميترين چهره اين مسابقه محمد نوربخش بود كــه در تركيب تيم رعد پدافند به ميدان رفت و در حاليكه در تايم اول ۷ بر صفر عقب افتاده بود در تايم دوم ۸ بر ۷ برنده مســابقه شد. ليگ برتر كشــتي فرنگي و آزاد قرار است هر هفته با برگزاري مسابقهاي پيگيري شود.

جانشينان كریون معرفي شدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.