براوو‌به‌بيلسا‌ ملحق‌م ‌يشود؟‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه ليــل بــراي خريــد كلوديو براوو وارد عمل شــده است. منچسترســيتي اخيرا ادرسون را از بنفيــكا خريداري كــرده و به اين ترتيب بــراوو در صــورت ماندن، دروازهبــان دوم تيم خواهد شــد. ادرســون با قيمــت 34/9 ميليون پوند از بنفيكا به ســيتي پيوســته و قراردادي ششســاله امضا كرده اســت. حضور او باعث ايجاد ابهام درباره آينده براوو شــده است. اين دروازهبان 43ســاله در اولين فصل حضورش در سيتي خوب كار نكرد و جايگاهش در تركيب ثابت را هم از دست داد.

مارســلو بيلســا كه مربي ليل شده، در سالهاي 2007 تا 2011 كه مربي شــيلي بود با بــراوو كار كرده بود. او دوست دارد كه دوباره مربي دروازهبان سابق بارسلونا شود و او را از سيتي قرض بگيرد. سيتي براي خريد براوو 15/4 ميليون پوند به بارسلونا پرداخت كرده بود.

بــراوو گفته كه قصــد دارد با ادرســون براي حضــور در تركيب ثابت بجنگد اما سران باشگاه سيتي دروازهبان جديد برزيلي را بســيار ميستايند و بعيد است او دروازهبان اول تيم نشود.

براوو در 30 مسابقه در سيتي تنها 9 بار كلينشــيت كرد و پيش از آنكه در ماه آوريل (ارديبهشت)، فصــل برايش بــا مصدوميت تمام شــود، جايگاهش در تركيب ثابت را هــم به ويلي كابايرو واگذار كرده بود. البته پپ گوارديوال، مربي تيم از براوو حمايت كرده و گفته او يكي از بهترينهاي دنياست.

ديلي میلپاتريس اورا براي گذراندن تعطیالت به تايلند رفته و در تصوير در حال موز دادن به فیلها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.