قرارداد سه ساله شكسپير با لستر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريگ شكسپير بهعنوان مربي لسترسيتي برگزيده شد. او كه در دوران كوتاه مربيگــري خود در اين تيم نتايج فوقالعــادهاي گرفت به طور موقت جانشين كلوديو رانيري شــده بود و حاال با قراردادي سه ساله روي نيمكت لستر مينشيند. او كه در 9 ســال اخير هشت سال بهعنوان دستيار مربي لستر فعاليت كرده و با بازيكنان اين تيم كامال آشــنا است، در شرايطي تيم را تحويل گرفت كه در منطقه سقوط بودند اما تيم را به ميانه جدول رســاند و تا مرحله يكچهارمنهايي ليگ قهرمانان اروپا پيش برد.

اين مربي 53 ســاله بعد از امضاي قراردادش گفت:«فرصــت واقعــا هيجانانگيزي اســت كه ميتوانم به اين مسير ادامه دهم و همچنان با اين باشگاه و كساني كه واقعا به آنها نزديكم، كار كنم. از هيات مديره به خاطر اعتمادش ممنونم.»

لســتر در اردوي پس از فصل خود به جنوب فرانســه رفته و در نيس و موناكو بوده. با توجه به رابطه خوبي كه شكسپير با مالكان تايلندي باشگاه داشت، انتظار ميرفت اين تصميم دير يا زود گرفته شود.

شكسپير در سال 2008 به تيم مربيگري نايجل پيرسون در لستر ملحق شد و فقط فصل 2010-2011 را در هال سيتي سپري كرد.

او در مــاه فوريه يك روز بعــد از اخراج مربي ايتاليايــي كه بزرگترين شگفتي تاريخ لستر و شايد ليگ برتر را رقم زد و اين تيم را در فصل -2016 2015 به قهرماني رســاند، بهعنوان مربي موقت انتخاب شــد. در نخستين بــازي 3 بر يك ليورپول را بردند و پنج بازي بعدي را هم با پيروزي به پايان رســاندند همچنين با پيروزي بر ســويا به مرحله بعــدي ليگ قهرمانان راه يافتند كه البته با شكســت مقابل اتلتيكومادريد حذف شدند. در تساوي يك بر يك با تيم ديگو ســيمئونه، شكســپير توانايي تاكتيكي خود را به نمايش گذاشــت با آنكه از مدتها قبل به خاطــر اقدامات موثرش در اين تيم مورد ستايش واقع ميشد. لســتر در نهايت فصل را در رده دوازدهم ليگ برتر به پايان رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.