يونايتد در آستانه خريدن پريشيچ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سايت كالچو مركاتو وب ايتاليا ادعا كرده است كه باشگاه منچستريونايتد به عقد قراردادي 55 ميليون يورويي با اينتر بر ســر پريشــيچ بسيار نزديك شده است.

هافبك كروات اينتر بر سر شروط شخصياش با تيم تحت هدايت ژوزه مورينيو به توافق رسيده اســت اما باشگاه اينتر تا االن پيشنهاد 40 ميليون يورويي را براي فروش او رد كرده است چون قصد ندارد اين بازيكن 28 ساله را زير 60 ميليون يورو بفروشد.

اما كالچو مركاتو وب نوشــته است كه شياطين سرخ پيشنهادي جديد ارائــه كردهاند كه فاصله چنداني با 55 ميليون يورويی كه اينتر بهعنوان رقم پايه فروش پريشــيچ تعيين كرده اســت، ندارد. نراتزوري در روزهاي آينده گزينههايش را بررســي خواهد كرد و گفته ميشــود كه شايد ظرف امروز و فردا طرفين به توافق نهايي دســت پيدا كنند. اين در حالي اســت كه اينتر بــراي متوازن كردن دخل و خرجش طبق معيارهاي قانون بازي جوانمردانه مالي يوفا تا پايان ماه جاري بايد 30 ميليون يورو به خزانهاش واريز كند.

پريشيچ در فصلي كه گذشــت، در 42 بازي رسمياش براي اينتر، 11 گل زد و 12 پاس گل داد. او تابســتان سال 2015 با قراردادي 19 ميليون يورويي از ولفسبورگ به اينتر پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.