ريكاردو رودريگس به ميالن رفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ريكاردو رودريگس از ولفســبورگ به ميالن پيوســته اســت. اين مدافع كناري قرارداد چهارســالهاي با ميالن امضا كرده و ميالن هم بابــت او 17 ميليون يورو به ولفسبورگ پرداخت ميكند.

اين بازيكن 42ســاله ســومين خريد ميــالن در تابســتان جاري اســت. ماتئو موساكيو و فرانك كســيه دو خريد قبلي ميــالن در دوران مالكان جديــد بودهاند. اين بازيكن سوييسي چند روز پيش براي آزمايشهاي پزشكي به ميالن رفته بود.

ماســيميليانو ميرابلــي، مدير ميالن گفته اســت: «ما به بازيكنانــي نياز داريم كه شور و شوق فراواني براي پوشيدن اين پيراهن نشــان دهند. به همين دليل است اولين كاري كه پس از انجام آزمايشهاي پزشــكي انجــام ميدهيم اين اســت كه بازيكنان را بــه اتاق جامهــا و افتخارات ميبريم.»

رودريگــس 45 بــازي ملــي بــراي ســوييس انجام داده. او فصل گذشته 24 بار در بوندسليگا بازي كرد. به اين ترتيب، آمار بازي كلي او در بوندسليگا 149 بازي است. او بابت پنج فصلي كه در ولفسبورگ گذراند از اين باشــگاه تشــكر كرده: «ما با هــم تجربيات بســياري داشــتيم و به دستاوردهاي فراواني رسيديم. من بهعنوان بازيكن و فرد پيشرفت كردم و هميشه در اين باشگاه احساس راحتي بسياري داشتم. من دوستان زيادي به دست آوردم. اكنون زمــان گام بعدي در دوران ورزشــي من است. ميالن باشگاهي بزرگ و بينالمللي اســت و چالش بزرگي براي من به شمار ميرود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.