ساوتهمپتون: قيمت فاندايك 70 ميليون پوند است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ساوتهمپتون پيشــنهادهاي پايينتر از 70 ميليون پوند را بــراي ويرجيل فاندايك بررســي نخواهد كرد. مقامات باشگاه مطمئن هســتند كه ميتوانند او را نگــه دارند، مگر آنكه باشــگاهي حاضر شود ركورد قيمتي كه براي يك مدافع پرداخت ميشــود را بشكند. ليورپول ســخت به دنبال جــذب اين مدافع اســت. باشــگاه ســاوتهمپتون كه در ساحل جنوبي انگليس واقع شده، از ليورپول شكايت كــرده و اعالم كــرده كه آنها قصــد دارند با شــيوههاي غيرقانوني فاندايك را بخرند. اين باعث شده كه ليورپول رســما از اين باشگاه عذرخواهــي كند و اعالم كنــد كه ديگر اين مدافع را نميخواهد.

منچسترســيتي و چلســي همچنان به خريد اين بازيكن اميدوارند، هرچند كه هيچ تماسي با باشــگاه او نداشتهاند. ساوتهمپتون هم پيشنهادهايي كه كمتر از 70 ميليون پوند باشد را بررسي نخواهد كرد.

ركورد فعلي قيمــت مدافعان در اختيار داويد لوييز اســت. پاري ســنژرمن در سال ،2014 با پرداخت 50 ميليــون پوند او را از چلسي به خدمت گرفت. از قرارداد فاندايك 52ساله، پنج ســال ديگر باقي مانده است و ساوتهمپتون به اين ترتيب هيچ فشاري براي فروش او حــس نميكند. آنهــا پيشتر هم بازيكناني مانند ويكتور وانياما، ســاديو مانه و مورگان اشــنايدرلين را تا جايي كه توانستند نگه داشــتند و حــاال در موضعــي قويتر از هميشه قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.