روني در منچستريونايتد ميماند؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

وين روني ممكن است تا پايان قراردادش در منچســتريونايتد بمانــد. از قرارداد او يك سال ديگر باقي مانده است و البته اين قرارداد قابل تمديد براي يك سال ديگر هم هست.

روني به همــراه خانوادهاش به تعطيالت رفته و پس از آن درباره آيندهاش تصميمگيري خواهد كــرد. همچنين پنجره نقل و انتقاالت در انگليــس و چيــن از آغاز مــاه جوالي باز ميشــود. اكنون به نظر ميرسد گزينه ماندن در يونايتد براي او جذاب شده است.

بازگشــت به اورتون بســيار بعيد است، چرا كه اين باشــگاه حاضر نيســت دستمزد 052هزار پوند در هفته او را بپردازد. مســاله عالقه باشــگاههاي چيني هم جدي نيســت. روني خانواده جواني دارد و دوست ندارد آنها را به چين ببرد. كالين، همســر او هم بيميل به رفتن به چين است.

بعيد است ژوزه مورينيو بخواهد قرارداد رونــي را يك ســال ديگر تمديد كنــد اما او ميداند كه تجربــه اين بازيكن در رختكن به كمك او خواهد آمد. البته يك منبع هم گفته كه روني در يونايتــد گير افتاده، چون از يك طرف ميخواهد بيشــتر بازي كند ولي به او بازي نميرســد و از طرف ديگر، او گزينههاي چنداني براي بازي در ديگر باشگاهها ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.