امباپه در موناكو ميماند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كيليــان امباپــه، مهاجــم موناكــو تصميمــي درباره آيندهاش گرفته اســت. باشگاههاي بســياري به دنبال جذب اين پديده موناكو هستند و او با مديران باشگاه درباره پيشنهادهاي رسيده صحبت خواهد كرد. يكي از اين پيشنهادها را رئال مادريد داده است.

با اين حال، امباپــه قصد دارد كه در موناكو بماند. اين خبر را روزنامه لو پاريزين اعالم كرده اســت. آنها گزارش دادهاند كه او پس از ديدارهاي ملي با مديران باشگاه ديدار ميكند و به دنبــال امضاي قرارداد جديدي با اين باشگاه است.

موناكــو تاكنون تمامي پيشــنهادهاي رســيده را رد كرده، اين در حالي است كه باشگاهها حدود 100 ميليون يورو به موناكو پيشنهاد داده بودند. موناكو قصد فروش اين بازيكن را در تابســتان ندارد. او از حضور در موناكو راضي اســت و باشگاه هم قصد دارد دست كم يك فصل ديگر او را نگه دارد.

قرارداد فعلي امباپه تا سال 2019 است و موناكو ميخواهد قراردادي بلندمدتتر با او امضا كند. در اين قرارداد، دستمزد او هم بيشتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.