هميلتون: فراري بخت اول قهرماني است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوييس هميلتون راننده انگليسي تيم فرمول يك مرســدس بــه رييس اين تيم توتو ولف، گفته اســت كــه توقع قهرماني تيمــش در گرندپري بعــدي در كانادا را نداشــته باشــد. ولف هم ادعا كرده است كه مرســدس، مدافــع عنــوان قهرماني رقابتهــاي فصل جاري، شــانس كمتري براي تكرار قهرمانياش دارد و دليل آن هم اضافه شدن يك قهرماني ديگر به كارنامه تيم فراري با فتح گرندپري موناكو اســت. هميلتــون گفت: «فــراري در حال حاضر سريعترين تيم و بخت اول قهرماني است. ما ســخت در تالشيم تا ضعفهايي كه در گرندپري قبلي داشتيم را برطرف كنيم.»

هميلتون كه در دو گرندپري از فصل جاري – روســيه و موناكــو- از رانندگان فراري جا ماند و به ســبب آن االن با 25 امتيــاز كمتر از سباســتين فتــل، راننده اصلي خودروسازي ايتاليايي و صدرنشين ردهبنــدي رانندگان اين فصل عقب افتاده اســت، درباره شــانس تيمش بــراي فتح گرندپري كانادا گفــت: «اين گرندپري با

يوسين بولت، ركورددار و دارنده مدال طالي المپيك و مســابقات جهاني دو سرعت، فاش كرد كه چگونه مرگ دوست صميمياش، جرمين ميســون، دارنده مدال نقره المپيك در رشــته پرش ارتفاع، ضربه رواني بزرگي به او زده است، ضربهاي كه بيش از دو هفته به او اجازه نميداد تمرين كند و تصور ميشد كه فصل پاياني حرفه او را نابود كند. مســابقات لندن كه ميانه تابســتان برگزار ميشود، آخرين مسابقه بولت در رشته دو خواهد بود.

دارنده هشــت مدال طالي المپيك با ميســون 34 ســاله پيش از مرگش در ســانحه رانندگي ماه آوريل در كينگســتون، مالقاتي داشــته بود و بعد از اين حادثه هم جزو اولين نفراتي بود كه خودش را به محل حادثه رساند. بعد از آن اتفاق تصاوير مختلفي از بولت منتشــر شد كه او را با چشــماني اشــكبار در حال حمل تابوت دوســت صميمياش نشــان ميداد و ثابت ميكــرد كه او از اين اتفاق چقدر ضربه خورده است. گرندپريهــاي قبليمان متفاوت اســت. مهمترين چيز اين اســت كه در هر جايي كه بودهايم، رقابتمــان را حفظ كردهايم. اتومبيل مــا در تمام گرندپريها ســريع بوده اســت و اگر اينجا هم ســريع باشيم فوقالعاده ميشــود اما سال طوالني است و خودروها هم تغيير ميكنند. هنوز خيلي زود است و در ادامه فصل تغييرات مهمي رخ خواهد داد.»

تغييراتــي كه فــراري در خودرويش H-SF70 اعمــال كرده اســت اين تيم

بولت در اين خصوص گفــت: «تحمل اين اتفاق در ابتدا برايم خيلي ســخت بود. همه ما شوكه شده بوديم و باعث شــد كه من دست از تمرينانم بكشم. از نظر رواني، مــن ديگر آمادگي تمرين كردن نداشــتم و اين روند دو هفته و نيم ادامه داشــت اما من بايــد به خودم ميآمدم و تكاني به خودم ميدادم. بــه همين دليل در اين مدت دوباره تمريناتم را از ســر گرفتهام و سخت تالش كردهام تــا به جايي برگردم كه بودم. مــن اما به خودم و مربيام براي رســيدن به اين هدف اطمينان دارم چون سالها و سالها انجامش دادهايم و امسال هم متفاوت از آن سالها نيســت. واقعا روزهاي ســختي بود اما من بايد روي كارم تمركز داشته باشم. من ميدانم كه دوستم هم ميخواهد من به كارم ادامه دهم و بهترين تالشهايم را انجام دهم. او ميخواهد كه من قوي باشم و روي كاري كه الزم است تمركز داشته باشم.»

بولت حاال به تمريناتش برگشته است و اميدوار است را بــه بخــت اول قهرمانــي در اين فصل تبديل كرده اســت اما كيمــي رايكونن، راننــده فنالندي فراري هنــوز هم معتقد اســت كه اين خودرو نياز به تقويت دارد. او گفت: «اين آســان نيست. من هرگز در خودرويي ننشســتهام كه آماده كردن آن آسان بوده باشد اما اينكه همه چيز نتيجه دلخواه را داشته باشد، سخت است. مسائل جزيي فراوانــي وجود دارد. كافي اســت كوچكترين اشــتباهي مرتكب شــويد تا همه چيز را از دست بدهيد.» كه در آخرين مسابقاتش در جاماييكا در گرندپري ريسرز در استاديوم ملي كينگستون كه امروز برگزار ميشود، بار ديگر آمادگي جســمانياش را به نمايش بگذارد رويدادي كه در آن ســتارگان بزرگي مانند محمد فرح قهرمان دو ماراتن المپيك، ديويد روديشــا دارنــده دو مدال طالي المپيــك در دو 800 متر و ويــد فننيكرك ركورددار دو 400 متر اهل آفريقاي جنوبي حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.