سانچس پردرآمدترين بازيكن بايرن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بايرنمونيــخ ميخواهــد الكســيس ســانچس را پردرآمدتريــن بازيكن تاريخ باشــگاه خود كند. ميرر نوشته غول آلماني در حال مذاكره و ارائه پيشــنهاد دســتمزد 350 هزار پوند در هفته اســت و ميخواهد از اين طريق هم منچسترســيتي را از دور رقابت خارج كند و هم آرســنال را از بابت حفظ ستاره شيليايي نااميد كند.

بايرن آماده اســت تا بيشتر از روبرت لواندوفســكي كه در حال حاضر 300 هزار پوند در هفته دستمزد ميگيرد، به سانچس پرداخت كند. آنها همچنين ميخواهند 40 ميليون پونــد به توپچيها بابت اين بازيكن بدهند كه قرارداد فعلياش يك فصل ديگر بيشــتر اعتبار ندارد. فرناندو فليسويچ مدير برنامههاي سانچس مذاكراتي با بايرن داشته و تيم باواريايــي به دنبال قطعي كردن اين انتقال است.

ســانچس كه به همراه تيم ملي شيلي خود را بــراي جام كنفدراســيونها آماده ميكند، گفت: «كارها را بــه مديربرنامهام ســپرده ام. در حال حاضر تمــام تمركزم را روي اين جام در روســيه قــرار دادهام و ميخواهم عملكرد خوبي داشته باشم. مدير برنامهام بهتــر ميداند بايد چــه كند و او بهترين گزينه را برايم انتخاب ميكند. االن فقط به تيم ملي فكر ميكنم.»

آرسنال هم مصمم است او را نگه دارد و پيشــنهاد حفظ او با دستمزد 275 هزار پوند در هفته را ارائه كرده. البته از اين بابت نگران است كه تمام تابستان ماجراي ماندن يا رفتن او طول بكشد.

آرســن ونگر، مربي توپچيهاي لندن همچنين تاكيد دارد كــه اين بازيكن را به تيمهاي ليگ برتر نفروشــد و از اين جهت، بايرن شانس بيشتري دارد.

به نظر ميرسيد سانچس ميخواهد در ليگ برتــر بماند اما تالش ونگر براي جذب كيليان امباپه نشان ميدهد باشگاه به دنبال يك سوپراستار جديد اســت تا هواداران را راضي نگه دارد.

فليسويچ مدير برنامههاي آرتورو ويدال، ديگر ســتاره تيم ملي شــيلي نيز هست و پيش از اين هم ويدال ابراز عالقه كرده بود سانچس در باواريا به او ملحق شود.

ديلي ميل- اين هم ادرسون، دروازهبان جديد منچسترسيتي. اين بازيكن برزيلي در ازاي 34/7 ميليون پوند از بنفيكا به سيتي پيوست تا گرانترين سنگربان تاريخ ليگ برتر لقب بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.