مورينيو يك سال ديگر هم در هتل ميماند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو قرار اســت يك ســال ديگر هم به زندگي در هتل لووري منچســتر ادامه دهد. مربي منچستريونايتد از تابستان گذشته كه هدايت شياطين سرخ را به دست گرفته، در اين هتل سكونت كرده و اگرچه در مقطعي ميخواست زندگي باثبات تري در اين شهر براي خود دســت و پا كند اما در نهايت ترجيح داده كه يك سال ديگر هم در اين هتل باشد.

به نظر ميرسد مورينيو در يكي از شش سوييت لوكس اين هتل اقامــت كند كه هزينهاش به طور متوســط 816 پوند براي هر شــب است(حدودا 4 ميليون تومان). البته به خاطر اقامت طوالني مدت در اين سوييت كه مسووالن هتل ميگويند در شهر منچستر نظير ندارد و 90 متر مربع اســت، مورينيو احتمــاال تخفيف خوبي ميگيرد. اين هتل كه امكانات فوقالعادهاي دارد، محل اقامت تيم منچســتريونايتد در شبهاي قبل از بازي نيز هست.

اگرچــه درباره تصميم مورينيو بــراي اقامت در هتل تحليلهاي متفاوتي شــده اما يونايتد نگراني از بابت تصميم مربياش ندارد. او در طول فصل بارها به لندن ســفر ميكند تا با همسر و فرزندانش ديدار كند كه تصميم گرفتهاند در خانه شان در پايتخت بمانند.

فصــل اول مربيگري مورينيو در منچســتريونايتد اگرچه با رتبه ششم به پايان رسيد اما قهرماني در ليگ اروپا و جام اتحاديه انگليس باعث شد فصل موفقي در كارنامه او رقم بخورد چون عالوه بر دو جام تيم او بعــد از يك فصل غيبت در ليگ قهرمانــان به اين رقابتهاي پرسود و جذاب بر ميگردد.

شنبه 20 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 اروپا گروه آلمان ................................................................................. سن مارينو 23:15 آذربايجان ...................................................................... ايرلندشمالي 20:30 نروژ ............................................................................. جمهوري چك 23:15 گروه قزاقستان .............................................................................. دانمارك 20:30 مونته نگرو ........................................................................... ارمنستان 23:15 لهستان ...................................................................................... روماني 23:15 گروه اسكاتلند ................................................................................. انگليس 20:30 اسلووني ....................................................................................... مالت 20:30 ليتواني ................................................................................... اسلواكي 23:15

يكشنبه 21 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 اروپا گروه مولداوي .............................................................................. گرجستان 20:30 جمهوري ايرلند ....................................................................... اتريش 20:30 صربستان ........................................................................................ ولز 23:15 گروه مقدونيه ..................................................................................... اسپانيا 23:15 رژيم صهيونيستي .................................................................... آلباني 23:15 ايتاليا ........................................................................... ليختن اشتاين 23:15 گروه فنالند ...................................................................................... اوكراين 20:30 ايسلند .................................................................................... كرواسي 23:15 كوزوو.......................................................................................... تركيه 23:15 كونكاكاف مكزيك.......................................................... آمريكا 5:00 (بامداد دوشنبه) سهشنبه 23 خرداد بازيهاي دوستانه استراليا....................................................................................... برزيل 14:35 سنگاپور ................................................................................. آرژانتين 16:30 نروژ .............................................................................................. سوئد 22:15 روماني ........................................................................................ شيلي 22:30 كامرون ...................................................................................... كلمبيا 23:00 فرانسه ..................................................................................... انگليس 23:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.