تقصير همتيميهايم بود كه آقاي گل نشدم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روبــرت لواندوفســكي به همتيميهايــش تاختــه و گفته كه تقصير آنهاســت كه او آقاي گل بوندسليگا نشــد. اين عنوان در ايــن فصــل به پيــر امريك اوباميانــگ، مهاجــم بوروســيا دورتموند رســيد. لواندوفســكي 82ســاله بــراي دوميــن فصل پياپي از مرز 30 گل عبور كرد و توانست آمار گلزني خود در بايرن را به 77 گل در 96 مســابقه در بوندسليگا برســاند اما او در دو بازي از سه مســابقه آخر بايرن گل نزد و اوباميانگ توانســت با 31 گل از او عبــور كند و آقاي گل شــود. اين اتفاق در آخرين روز مسابقات روي داد.

از لواندوفســكي پرســيدند اينكه در آخرين روز عنوان آقاي گلــي را از دســت داده برايش دردنــاك بوده اســت و او گفت: «ديگــر دردي نــدارم اما اولش درد داشت. شايد به اين دليل كه از نحوه كمــك تيم به من كامال راضــي نبــودم. بالفاصله پس از آخرين بازي، احســاس خشم به ســراغ من آمد. من از دست تيم ناراحت بودم. اين احساســي بود كه داشتم.»

ايــن مهاجم لهســتاني در بــازي مقابــل دارم اشــتات كه ســقوطش قطعــي شــده بود و برابر فرايبــورگ در آخرين روز مســابقات نتوانست گلي بزند. او البته در برد 5 بر 4 برابر اليپزيگ در هفتــه ماقبل آخــر گل زد. لواندوفسكي تا قبل از هفته آخر يك گل از اوباميانگ پيش بود اما اين مهاجم دورتموند در آخرين روز مسابقات دو گل مقابل وردر برمن زد و از او پيشي گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.