ميالن، دوناروما را به رئال مادريد ميفروشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شبكه مدياست پرميوم ايتاليا گزارش كرده است كه مينو رايوال، مدير برنامههاي جان لوئيجي دوناروما، دروازهبان باشــگاه ميــالن، شــخصا خريــد ايــن دروازهبان ايتاليايي را به باشگاه رئال مادريد پيشنهاد داده اســت. دونارومــا يك ســال ديگر با ميالن قــرارداد دارد اما تــا االن از تمديد اين قرارداد خودداري كرده اســت. اين در حالي اســت كه باشگاه ميالن به او قرارداد جديدي پيشنهاد كرده است كه به موجب آن حقوقش به 4/5 ميليون يورو در ســال افزايش پيدا ميكند.

به گزارش شــبكه مدياســت پرميوم، فلورنتينــو پــرس، رييــس باشــگاه رئال مادريــد تأييد كرده اســت در جلســهاي كه با رايوال داشــته به او پيشــنهاد كرده اســت كه دوناروما را از ميــالن بخرد. اين در شــرايطي بوده كه سفيدپوشان مادريد پيش از ايــن از دروازهبان كاســتاريكايي فعلي خود، كيلور ناواس حمايت كردهاند و خبر تالش براي خريد دروازهبان مليپوش روســونري را تكذيــب كردهانــد. با توجه بــه اينكه منچسترســيتي هم بــه تازگي ادرسون را خريده اســت، منچستريونايتد تنها باشگاهي اســت كه ميتواند ميالن را براي حفــظ دروازهبان جوان و آيندهدارش تهديد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.