يوونتوس ساندرو را كمتر از 60 ميليون يورو نميفروشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشريه توتو اسپورت ايتاليا نوشته است كه اگر باشــگاه يوونتوس تصميم به فروش دفاع چپ برزيلياش الكس ساندرو بگيرد، او را بــا رقمي كمتــر از 60 ميليون يورو نخواهد فروخت.

به گزارش اين نشريه توريني، ساندرو مشــتريانی مانند منچسترسيتي و چلسي دارد و گفته ميشــود كه هفته گذشته نيز آبيهاي لندن براي خريد او پيشــنهاد 40 ميليون يورويي دادهاند. يوونتوس اما قصد ندارد بازيكني كه سال ‪26 ،2015‬ ميليون يــورو از پورتو خريد را كمتر از 60 ميليون يورو بفروشد.

ســاندرو 26 ســاله كه تا سال 2020 با يوونتوس قــرارداد دارد، در 43 بازياش در فصــل اخيــر ســري ‪3 A،‬ گل زد و 7 پــاس گل داد. او از زمانــي كه پاتريس اورا در مــاه ژانويه يوونتــوس را ترك كرد به دفاع چپ اصلي بانوي پير تبديل شــد و به همين دليل بعيد به نظر ميرســد كه بيانكونري به آســاني او را از دست بدهد. طبق گزارش نشــريه توتو اســپورت، تنها راهي كه مشــتريان ساندرو بتوانند او را به چنگ آورند، ارائه پيشنهادي در حدود 60 تا 70 ميليون يورو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.