بیت سعید تبریزي یا شهباززاده؟

منصوريان به دنبال مكمل رضايي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالليها روز گذشته دو خريد داشتند و بازيكناني را كه در ليگ يك بــازي كرده بودند به خدمت گرفتند. اين خريدها نشــان ميدهد كه باشــگاه استقالل براي جذب بازيكنان نامدار همچنان در انتظار رسيدن بودجه كافي اســت و اگر طي روزهاي آتي بودجه مكفي تامين شــود آنگاه آنها براي ورود جديتر به بازارنقل و انتقاالت آســتين باالخواهند زد. طبق اخباري كه از دل باشــگاه استقالل به بيرون منتشر شده قرار است چكهايي كه در اختيار بازيكنان قرار گرفته امروز به پول تبديل شود. در حقيقت امروز آخرين فرصتي اســت كه باشگاه استقالل بايد حسن نيت خود را در قبال بازيكنان قديمي به اثبات برساند. بيشك اگر چكها پول شود كار جذب بازيكنان جديد نيز به سرعت آغاز ميشود. در همين راستا شنيده ميشــود اولويت منصوريان براي جذب بازيكنان جديد خريد يك مهاجم است. مهاجمي كه بتواند در كنار كاوه رضايي دورنماي خوبي براي اســتقالل در ليگ هفدهم تصويركند. از اســتقالل ميشنويم كه يارگيران به شدت دنبال جذب يكي ازميان بيت سعيد، تبريزي و شهباززاده هستند. مهاجماني كه از ديدگاه سرمربي استقالل ظاهرا ميتوانند زوج موفقي در كنــار كاوه رضايي پديد آورند. با توجه به اينكه پرســپوليس منشــا را به خدمت گرفته و به نوعي اســتقالليها خود را از رقيب ســنتي عقبتر ميبينند جذب يكي از ميان 3 بازيكني كه نامشان برده شد ميتواند استقالل را در مسير اميدواركنندهتري قرار دهد. ســرمربي اســتقالل اما تاكيد دارد كه ابتدا حسن بيت سعيد به خدمت گرفته شود. در واقع مهاجم سابق باشــگاه استقالل خوزســتان اولويت ليســت مهاجمان محسوب ميشود. بيت سعيد پيشنهادي از باشگاه پارس جنوبــي دارد و اين باشــگاه تازه راه يافتــه به ليگ برتر پــول خوبي در اختيار اين مهاجم قــرار ميدهد كه اگر اســتقالليها بتوانند به اصطالح سركيســه را شل كنند ميتوانند به جذب او اميدوار باشــند. حضور تبريزي هم در اســتقالل منوط به آن است كه اين مهاجم در ليست سرمربي فصل بعد ذوبآهن قرار نداشته باشد كه ظاهرا مربيانــي كه با ايــن تيم مذاكره كردهانــد به حفظ اين بازيكن تاكيد داشتهاند. دور از ذهن نيست كه منصوريان با توجه به موانعي كه ســد راه پيوســتن اين دو بازيكن وجود دارد در نهايت به اين نتيجه برسد كه بايد به سراغ همان گزينه سوم يعني سجاد شهباززاده برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.