ابقاي مشروط افتخاري و منصوريان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســيدرضا افتخاری مديرعامل باشگاه استقالل بعداز ظهر روز پنجشنبه با حضور در وزارت ورزش و جوانــان با ســلطانیفر ديدار و گفتوگــو كرد. در اين ديدار كه 2 ســاعت به طول انجاميد، افتخاری گزارش كاملــی از اقدامــات و فعاليتهای صورت گرفتــه در دوران مديريــت خود شــامل تعيين تكليف پروندههای گذشــته در فيفا، پيگيری مطالبات بازيكنان، وضعيت بدهی های مالياتی باقيمانده از گذشــته، توسعه و تقويت تيــم های پايه اســتقالل، آماده سازی و بازسازی ورزشــگاه امام رضا(ع) و كمپ استقالل با همكاری بخش خصوصي ارائه كرد. از ديگر موضوعات مطرح شــده در اين نشســت، برنامه های جاری باشگاه برای فصل آينده، همكاری بيشتر با سامانه ،3090 جــذب بازيكنــان جديــد و موثر، استفاده از امكانات و منابع بخش خصوصي برای درآمد پايدار و عدم وابستگی به بودجه دولتی و ترميم هيات مديره تا پيش از پايان خردادماه بــود. در اين ديدار وزير ورزش و جوانان با ابراز رضايت از عملكرد مديرعامل و نيز ســرمربی اســتقالل تاكيد كرد شما توانســتيد در اين مدت كوتاه بدون بودجه دولتی، 5 ميليــارد تومان از بدهیهایتان، هزينههای ســنگين مربوط بــه حضور در بازی های آســيايی و بدهیهای گذشته به بازيكنان خارجی را پرداخت كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.