جباري: مدير و مربی عوض کنیم باشگاه عقب میافتد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اتفاقات خوبي در باشــگاه استقالل نميافتد و بيشــترين چيــزي كه اين روزها اين تيم را اذيت ميكند، اختالفات دروني تيمي اســت كه باعث آن باخت سنگين مقابل العين بوده است.

حــاال كادرفنــي و هيــات مديره اســتقالل مقابل هم قــرار گرفتهاند و مصاحبههاي طرفين جنجال به پا كرده است.

دربــاره اين اتفاقات كــه در نهايت منجر بــه اعتراض و تحصــن هواداران شد و نامه پيشكسوتان استقالل به وزير ورزش، علي جباري پيشكسوت اين تيم اينطــور صحبت ميكنــد: «درباره نامه بايد بگويم آن گروه از پيشكسوتان هيچ ارتباطي به ما ندارند. متاسفانه فردي به اسم پيشكسوت اســتقالل اين عمل را ساماندهي كرده كه من حتي نميتوانم اســمش را بياورم. يعني براي من خوب نيســت كه درباره اين آقا صحبت كنم ولي ما پيشكســوتان واقعي استقالل از عملكرد باشــگاه در فصل گذشته كامال حمايــت ميكنيم. ما بايد ببينيم به اين تيم در اين فصل چــه داديم و در قبال اين داده از اين تيــم چه گرفتهايم. من منكر نقاط ضعف موجود در تيم نيستم امــا بازدهي تيم در ايــن فصل به طور كلي كامال مثبت بود. شــما دقت كنيد و ببينيــد كه تيــم در نيمفصل اول چه وضعيتي داشت، در نيم فصل دوم در چه شــرايطي قرار گرفت. ما چه تيمهايي را برديم و در نهايت ليگ را با چه رتبهاي تمام كرديم. در آســيا هــم كه از گروه خود صعود كرديــم و در بازي رفت هم العيــن را برديم. در بازي برگشــت هم كه تيم با اوج بدشانســي مواجه بود و ۴ هافبك مياني تيم را به داليل مختلف از دست داديم.»

منتقــدان باشــگاه ميگوينــد به دليل شكســت مقابل العين افتخاري و منصوريان بايد عوض شــوند. جباري در اين زمينــه ميگويد:«مگر همينطوري الكي ميشــود مدير و مربي عوض كرد؟ آن هم باشــگاهي كه هــم جوانگرايي كــرد، هم بهتريــن تيمهــا را برد، هم نايب قهرمان ليگ شــد. مگر ميشــود هر فصل يك مربــي و يك مدير عوض كنيــم و همينطوري باشــگاه را عقب بيندازيم. منصوريان نصف عمرش را در اســتقالل گذرانــده و از جنس اين تيم اســت. او مربي جوان و موفقی اســت و به زودي رســما از بهترين مربيان ايران ميشــود. او ميتواند بــا تجاربي كه از اولين سال حضورش در استقالل گرفته اين تيم را فصل بعــد با قدرت در ليگ برتر و آســيا بــه موفقيتهــاي بزرگ برساند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.