امضاي بابازاده پاي نامهاي که نديده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نامهاي تحت عنوان پيشكســوتان باشــگاه اســتقالل بــه وزارت ورزش رســيده كه خواســتار بركنــاري رضا افتخــاري مديرعامل حال حاضر آبيها شــده و از وزارت ورزش ميخواهــد باشــگاه را به پيشكسوتان تحويل دهد. نكتــه عجيب اين نامه كــه به امضاي حدود صد آبيپوش ســابق رســيده، بيخبري بعضــي از امضاكنندگان آن اســت. افرادي ادعا دارنــد بدون اينكه حتــي از اين نامــه و محتواي آن خبر داشته باشــند نام و امضايشان در پاي نامه ثبت شده. اين اتفاق عجيب مسائل و شــائبهها را پررنگتر ميكند. حميد بابازاده مربي دروازهبانان استقالل يكي از كســاني اســت كه نامش پاي نامه موردنظر ثبت شــده اما او هيچ خبري از آن نامه و محتوايــش ندارد. بابازاده گفته اين موضوع را تا روشــن شــدن پيگيري ميكند. بايد ديد چه كســاني پشت ماجرا قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.