استقالل به ارمنستان ميرود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل خواســتار برگــزاري اردوي خارجي براي تيمش شده است. عليرضا منصوريان سرمربي استقالل براي آمادگي بازيكنانش جهت حضوري پر قدرت در ليگ برتر هفدهم خواستار برگزاري اردوي خارجي براي تيمش شده است. ســرمربي استقالل كشــور ارمنســتان را براي برپايي اين اردو در نظر دارد و مســووالن باشگاه اســتقالل هم در حــال فراهم كردن مقدمــات اين اردو هســتند. همچنين طبق برنامــه قبلي منصوريان، قرار بود تمرينات اســتقالل از 27 خرداد آغاز شــود اما با توجه بــه تغييراتي كه در زمينه آغاز ليگ برتر انجام شــده اين احتمال وجود دارد كه شايد زمان آغاز تمرينات استقالل هم تغيير كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.