استقالليها امروز پولدار ميشوند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان اســتقالل امروز مطالبات خــود را از اين باشــگاه دريافت خواهند كرد. قبل از ديدار تيمهاي اســتقالل و االهلي امارات مسووالن باشگاه استقالل چكهاي تاريــخداري را به بازيكنان اين تيــم دادند تا 30 درصد قــرارداد آنها تا پايان فصل تسويه شود. با ارائه اين چك بــه بازيكنان اكثر اعضاي اين تيم به حد نصاب 85 درصــد دريافتي از باشــگاه رسيدند و حاال تاريخ آن چك فرا رسيده است. استقالليها امروز 30 درصد قرارداد خــود را دريافت خواهند كرد و باشــگاه استقالل نيز مذاكرات براي تمديد قرارداد را از امروز آغاز میكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.