دستنشان: جاي ملوان در ليگ برتر خالي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نادر دست نشان سرمربي جديد تيم فوتبال ملوان بندرانزلي درباره قبول هدايت ملوان و شــانس اين تيم براي بازگشــت به ليگ برتر ميگويد: «من از زحمــات محمد مايليكهن و همكارانش تشــكر ميكنم و اميدوارم بتوانم كار حاجــي مايلي را در فصل آينده تكميــل كنم و در نهايت ملوان به ليگ برتر بيايد.

من دســت همه پيشكســوتان و بزرگان باشــگاه ملوان را ميبوسم و اميــدوارم كه آنها هم در كنار ما باشــند. مربيگري در هر تيمي يك چالش محسوب ميشود. در فوتبال نميتوان روي يك موفقيت بهصورت قطعي تعهــد داد، ولي تمام تالش ما اين اســت كه ملــوان را به ليگ برتر بياوريــم. ملوان تيم بزرگي اســت كه هواداران بزرگي هم دارد و من هم مســووليت بزرگي را برعهده گرفتهام. اميدوارم بــا كمك هواداران، پيشكســوتان و مســووالن باشــگاه در نهايت موفقيت بزرگي را رقم زده و ملوان را به جايگاه واقعياش برســانيم. واقعا در حال حاضر جاي ملوان در ليگ برتر خالي است.»

او درباره جذب بازيكــن اينطور ميگويد: «اين موضوع بســتگي به كيفيت فني بازيكنان دارد و آنها در تمرينات بايد خود را نشــان دهند. مطمئنا تالش ميكنم تا بهترين بازيكنان را براي فصل آينده انتخاب كنم. تا االن كه جدايي ايمان صادقي و آبشك از تيم ما قطعي شــده اســت، ولي بههر حال تالش ميكنيم تا بازيكنان خوبي را براي فصل بعد انتخاب كنيم.

هدف اصلي ملوان صعود به ليگ برتر است و قرار نيست در فصل آينده در جدول چهارم شويم. ما با اين هدف وارد مسابقات ميشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.