جهانبخش: تمايل نداشتم به استقالل و پرسپوليس بروم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــد جهانبخــش بازيكن جديد تيم فوتبال صنعــت نفت آبــادان در مورد اينكه چــرا تصميم گرفت به نفت آبادان برود اينطور ميگويد: «من چند پيشنهاد داشــتم و گفته بودم كه قصد دارم بهترين تصميم را بگيــرم. بعد از اينكه با مســووالن باشگاه صنعت نفــت و همچنين فراز كمالوند صحبت كردم، احساسم اين بود كه صنعت نفت بهترين جايي است كه ميتوانم در آن پيشرفت كنم و در نهايت اين تيم را انتخاب كردم.»

به نظر ميرسد او در شرايط فعلي خيلي به بحث مالي قضيه فكر نميكند: «براي من مسائل فني و اينكه فرصت بازي كردن داشــته باشــم، بسيار مهم بود. البته اين را هم كتمان نميكنم كه از مبلغ قراردادم راضي هســتم، ولي مسائل فني برايم مهم بود.»

او مدعي است كه از دو تيم پرسپوليس و استقالل پيشنهاد داشته است: «من از ايــن دو تيم پيشــنهاد داشتم، ولي تمايل نداشتم در اين مقطع به استقالل يا پرســپوليس بــروم. به هر حال من بايد بيشــتر در چشــم باشــم و بيشتر فرصت بازي كــردن پيدا كنم. شــايد اگر به يكي از اين دو تيم ميرفتم زياد فرصت بازي كردن پيدا نميكردم.»

هافبك تيــم فوتبال صنعت نفــت آبادان دربــاره اينكــه تيمــش در فصل پيــشرو چه جايگاهي را مدنظر قرار داده، ميگويد: «تيم ما بازيكنان خوبي گرفتــه و چند بازيكن باكيفيت ديگر هم قرار است به صنعت نفت اضافه شوند. اميدوارم كه در فصل آينده نتايج خوبي بگيريم و هــواداران متعصب صنعت نفت را خوشــحال كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.