انصاري: داليل رفتنم از فوالد پيش خودم ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ساســان انصاري بعد از عملكرد خوبي كه در ليگ شــانزدهم داشــت و توانست بهعنوان يكــي از موثرترين مهرههاي فصل قبــل فوتبال ايــران خــود را معرفي كند تصميــم گرفت ليگ هفدهــم را با پيراهن ســپاهان دنبال كند. او دربــاره انتخابش میگويد: «در صحبتــي كه با مديريت اين باشگاه داشتم متوجه شدم كه آنها چه تيم بزرگي هســتند. ســپاهان ۵ مقام قهرماني دارد و هواداران بســيار باتعصبي حامي اين تيم هســتند. بعد از بررسي شرايط موجود و مشــورتهاي زيــادي كه كــردم ديدم بســتر موفقيــت برايم در ســپاهان فراهم اســت و براي پيشرفت بيشتر و داشتن يك فصل خوب راهي اين باشــگاه بزرگ شدم. پيشــنهادهاي زيادي داشــتم حتي همين حاال پيشنهاد خارجي دارم كه اين پيشنهاد در اختيــارم اســت ولي شــرايط به نحوي پيش رفت كه احســاس كردم در سپاهان ميتوانم موفقتر باشــم. حضور در اين تيم برايم موثرتــر بود و در نهايت به اين نتيجه رســيدم كه هم از لحــاظ فوتبالي و هم از لحاظ فني و باشگاهي سپاهان شرايط بسيار بهتري دارد.»

امــا چــرا انصــاری از فــوالد رفت: «ســالهاي بسيار خوبي در فوالد پشت سر گذاشتم. فصل قبل با توجه به شرايطي كه بهوجود آمد به فوالد بازگشتم كه اين اتفاق هم براي من و هم براي فوالد بســيار خوب بود. بعد از بررسي شرايط موجود وضعيت به شكلي رقم خورد كه تصميم گرفتم از فوالد به سپاهان بروم اين مساله هم داليل خاص و منطقي خودش را دارد كه خيلي دوســت ندارم در مورد آن صحبت كنم و اين داليل را پيــش خــودم نگه ميدارم. بــا توجه به شرايط سپاهان و هواداران خاصي كه دارد خوشــحالم اين تيم را انتخاب كردم و تمام تالشــم را براي موفقيت اين تيم ميكنم؛ همچنين از هواداران واقعي فوالد خوزستان به خاطر حمايتهــاي زيادي كه از من در اين سالها داشتند تشــكر ميكنم و براي آنها آرزوي موفقيــت ميكنم. هم از طرف مديريت باشگاه و هم از طرف سيدسيروس پورموســي با من تماس گرفته شد اما اين تصميم خودم بود كه از فوالد جدا شوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.