درويش: نميدانم سپاهان با چه روشی بازيكن ميگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جــذب دانيــال ماهينــي بازيكن فصل گذشــته اســتقالل خوزستان از ســوی ســايپا حرف و حديثهايي به وجود آورده. مســووالن باشگاه استقالل خوزســتان اعتقاد دارند ماهيني با اين تيم قرارداد دارد. رضا درويش مديرعامل باشگاه ســايپا در اين باره ميگويد: «تا روز پنجشنبه هيچ مذاكرهاي با ماهيني نداشــتيم اما همان روز با اين بازيكن با حضور در باشگاه براي امضاي قرارداد 2 ساله به توافق رسيديم. ما با اين بازيكن به اين شــرط قرارداد بستيم كه بتواند رضايتنامــه خود را دريافــت كند. اين مســاله به عهده خود اين بازيكن است و به نظر ميرســد بندي در قراردادش وجود دارد كــه ميتوانــد بازيكن آزاد محسوب شود.»

درويش در پاســخ به اين سوال كه برخي ميگوينــد روند مذاكــرات اين باشــگاه با بازيكنان از طريق وكيل دايي پيگيري ميشود اينطور توضيح ميدهد: «اصال اينطور نيســت كــه وكيل دايي مســووليت جذب بازيكنــان را برعهده داشــته باشد بلكه يكي از دوستان دايي كه از نزديكان باشگاه سايپا نيز محسوب ميشــود در كنار نماينده حقوقي سايپا با بازيكنان مذاكره ميكنند. قرار نيست من و دايي شــخصا در اين زمينه ورود كنيم و اين كار از طريق اين دوســتان انجام ميشود.»

او با تكذيب شايعه پيشنهاد باشگاه ســپاهان به ســايپا براي ابطال قرارداد داخلي محمد دانشــگر در قبال دريافت مبلغي ميگويد: «تا االن چنين صحبتي ميان دو باشگاه انجام نشده است. ما در ابتداي فصل نقــل و انتقاالت با محمد دانشــگر مذاكره كرديم كه او اعالم كرد با سپاهان قرارداد امضا كرده است. واقعا نميدانم ســپاهان چه مدلــي بازيكن جــذب ميكند، چرا كه ‪12 01،‬ بازيكن در مذاكره با ما اعالم كردند با ســپاهان قــرارداد امضــا كردهاند. بــا وجود اين شرايط به ديگر باشــگاهها كاري نداريم و بر اساس نيازهاي خودمان و سرمربي تيم اقدام به جذب بازيكن ميكنيم. بعد از اينكه با دانشــگر به توافق نرســيديم اين بازيكن از فهرست دايي خارج شد و ديگر به دنبال او نبوده و نيستيم.»

هنوز وضعيت سرپرستي تيم سايپا مشخص نشــده است: «هنوز حاجيلو به ما جواب نداده اما تا شنبه قطعا وضعيت سرپرستي تيم ما مشــخص ميشود.» به نظر ميرســد تا االن نام هيچ بازيكن خارجي در فهرســت علــي دايي براي فصل آينده وجود ندارد. درويش هم اين مســاله را تاييد ميكند: «هنوز دايي در خصوص بازيكن خارجي به ما اعالم نياز نكرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.