گردان: در پديده كار نيمهتمام دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــهاب گــردان دروازهبــان تيــم فوتبال پديده خراســان درباره تمديــد قــراردادش ميگويــد: «حقيقت اين است كه من خيلي سخت تيم عوض ميكنم.

چنــد ســال در ذوبآهن بــازي كردم، چند ســال هم پيراهن سپاهان را بر تن كردم و قبل از آن نيز پنج سال در ابومسلم بودم. من زياد تيم عوض كردن را دوست ندارم و وقتي در يك تيم بــازي ميكنم خيلي زود به آنجا دل ميبندم. در كل خوشحالم كه قراردادم را تمديد كردم و فصل بعد هم در پديده هستم.

من دوست داشتم اينجا بمانم. در واقع در پديده يك كار نيمه تمام دارم و دوست دارم كه تيم ما در فصل آينده نتايج ســال گذشته را جبران كند.

عملكردي كه در فصل قبل داشتيم باب ميل مــا نبــود و انتظار ميرفت كه نتايج بهتري بگيريــم. البتــه در چند هفته خيلي خوب نتيجه گرفتيم، ولي متأســفانه در هفتههــاي پايانــي امتيازهاي حساسي را از دست داديم.»

او يكــي از داليلش را بــراي ماندن در پديده اينطور مطــرح ميكند: «آقاي مهاجري (ســرمربي پديده) يك دليل مهم بود كه من به اينجا آمدم و وقتي ايشان قــراردادش را تمديــد كرد خواهــان ماندن من شــد. كار كردن بــا او و همچنين هاروت آبراهاميان (مربي دروازهبانان پديده) براي من لذتبخش است.

از طرفي در مشــهد دوستان خوبي دارم و در پديــده هــم دغدغه مالي نــدارم. البته مطالباتي دارم كه مطمئنم قبل از شروع فصل باشگاه آنها را پرداخت خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.