شريفي: مشكل تراكتور براي بارسلونا هم پيش آمده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي شريفي، هافبك تراكتورسازي با وجود پايان دوران سربازي اش، قرارداد خــود را با اين تيم تمديــد كرد تا فصل آينــده نيــز در اين تيم تــوپ بزند. اين بازيكــن كــه بهعنــوان ســرباز در تيم تراكتورســازي حضــور داشــت، پس از اتمام دوران خدمتش در پايان اين فصل ميتوانســت تراكتورســازي را ترك كند اما تصميم به تمديد يكســاله قراردادش با سرخ پوشــان تبريزي گرفت. شريفي با انتشار عكســي در صفحه شخصياش از تمديد قرارداد با تراكتورســازي نوشته اســت. او درباره شــرايط ايــن روزهاي تراكتور ميگويد: « اين مشــكل پيش از اين براي باشــگاههاي بزرگ جهان مثل بارسلونا هم پيش آمده اما نبايد فراموش كنيم كه ما تيم بزرگ و محبوبي هستيم. از هوادارانمــان ميخواهــم كــه با تمام وجود از تيم حمايــت كنند و نگران اين محروميت نباشــند. من فكــر نميكنم مشكل كمبود بازيكن براي تراكتورسازي جدي باشد چرا كه بازيكنان بسيار خوبي در تيم حضور دارند.» شــريفي همچنين تأكيد ميكند: «تركيب بازيكنان با تجربه و جــوان قطعا در اين فصــل به تراكتور كمــك ميكند و مــا ميتوانيم با همين بازيكنان مدعي باشــيم. هــواداران هم نبايد نگران باشند چرا كه اكثر بازيكنان فصل گذشــته در تيم ميمانند همچنين بازيكنان جواني داريم كه فصل گذشــته فرصت زيادي براي حضور در تركيب تيم پيدا نكردند اما مطمئن باشــيد ســالها ميتوانند مهرههاي تاثيرگذاري براي تيم باشند. بايد به اين بازيكنان اعتماد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.