سيفاللهي: براي ماندن شرايطي دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك تيم فوتبال سياهجامگان در شانزدهمين دوره ليگ برتر مدعي اســت كه پيش از مذاكره با تيمهاي ديگر ابتدا با مســووالن اين باشــگاه مشهدي صحبت خواهد كرد. روحا... سيفاللهي نميخواهد از اين تيم جدا شود اما براي ماندن هم شرايطي دارد.

او ميگويــد: «فعــال چيــزي مشخص نيست و من چند روزي صبر ميكنم.

احتمــال دارد بــه زودی همه چيز مشــخص شــود. در حال حاضر پيشــنهادهاي خوبــي دارم اما براي ســياهجامگان احترام قايل هستم و ابتدا با مســووالن اين باشگاه مذاكره خواهم كــرد. البته بــراي فصل بعد طبيعتا شرايط خاص خودم را دارم.»

ظاهرا مشكل اصلي او براي ماندن در ســياه جامگان بحــث مالي قضيه اســت چون ادعا ميكند كه هنوز از اين باشــگاه طلب دارد و احتماال اگر مطالباتش را پرداخــت كنند در اين تيم ميماند: «من هنــوز بابت فصل گذشــته از باشگاه سياهجامگان طلب دارم و تا االن قول مسووالن در مورد پرداخت طلبم عملي نشــده است. با ايــن حال باز هم تأكيــد ميكنم كه براي فصل آينده ابتدا با سياهجامگان مذاكره ميكنــم، چون اين تيم برايم قابل احترام است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.