بدنساز سابق بارسلونا در راه گسترش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دور جديــد تمرينات تيــم فوتبال گســترش فوالد از امروز آغاز ميشــود و اين در حالي اســت كــه بازيكنان اين تيم بــراي انجام آزمايشهاي پزشــكي دوشــنبه آينده راهي ايفمارك خواهند شــد. همچنين لوكا بوناچيچ ســرمربي جديد و كروات گســترش نيز به همراه مارتين مجيســتر، بدنســاز ســابق تيم ملي اسپانيا و باشــگاه بارسلونا به ايران بازگشتند تا اســتارت برنامه آمادهسازي اين تيم زده شود. نكته قابل توجه اينكه مارتيــن در ابتدا قصــد دارد از آزمايش پزشــكي بازيكنان مطلع شده و سپس برنامه آمادهســازي تيم را بر حسب آن و با مشــورت كادرفني مشخص كند. در حال حاضر نيز بازيكنان آزمايشــي زير نظر ســتار همداني و عبــاس آقايي و با نظارت لــوكا به تمريــن پرداختهاند. از ســوي ديگر هنوز برنامه اردوي خارجي گسترش قطعي نشده و اين تيم احتماال با موافقت شوراي برون مرزي راهي يكي از دو كشــور تركيه يا اتريش ميشــود. ضمــن اينكه قرار اســت گسترشــيها در خصــوص آخريــن وضعيــت انتقال شجاعيان به استقالل جلسهاي را برگزار كنند. به نظر ميرسد بايد منتظر شكل و شمايل جديدي از تيم گسترش در ليگ هفدهم باشــيم. لوكا بوناچيچ ميخواهد جايگاه بهتري را نسبت به فصل گذشته به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.