مهابادي سرمربي جديد برق نوين شيراز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هيات مديره باشــگاه چندين جلســه با گزينههاي شان برگزار و رسما ســرمربي شــان را معرفي كردند. محمد علي بردبار مديرعامل برق نوين شــيراز در اين باره ميگويد: «ما امسال از ليگ دسته دوم به ليگ يك صعود كرديم و ســعي ميكنيم كه شاكله بازيكنان تيم كه جوان و واقعا از هيچ تالشــي بــراي صعود به ليگ يك دريــغ نكردند، حفظ نماييم. همچنين طبق برنامهريزيهايی كه در هيــات مديره صورت گرفته اســت قرار بر اين شده كه امسال باشــگاه از بازيكنان بومي خود كه در اســتان فارس وجود دارد، استفاده كنيم. اعضاي هيات مديره تا كنون چندين جلســه با داود مهابادي داشــتند كه توافق نهايي صــورت گرفته اما هنوز قراردادي از سوي 2 طرف به امضا نرسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.