نادري: با تجربه بيشتري به تراكتور بازگشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد نادري، مدافع تراكتورســازي كه فصل گذشته براي نساجي بازي كرده، حــاال به تبريز بازگشــته تا بــه تيم خود كمك كند. او در هميــن رابطه ميگويد: « دو فصل ديگر با باشگاه قرارداد دارم اما فصل گذشــته به دليل شرايط خاصي كه وجود داشــت راهي تيم نساجي شدم كه فكر ميكنم تجربه خيلي خوبي بود. حضور در تركيب تيم پرطرفداري مثل نساجي و بازيهاي حســاس ليگ يك تجربه خيلي خوبي براي من بود و خوشحالم توانستم در آنجا بازي كنم. فصل قبل در تراكتورسازي به من بازي نميرســيد اما حاال با تجربه و شــرايط بهتري برگشتم و ميتوانم به تيم محبوبم كمك كنــم.» او همچنين تأكيد ميكند: « براي يك بازيكن جوان مثل من حضور در تراكتورسازي افتخار بزرگي است و قدر پيراهن اين تيم پرهوادار را ميدانم. فرصت خيلي خوبي اســت كه تواناييهاي خــودم را نشــان بدهــم و براي شــروع بازيهاي ليگ لحظه شماري ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.