موسوي سرمربي شهرداري ماهشهر شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از مذاكراتي كه از ســوي مديران باشگاه شهرداري ماهشهر با چند مربي برگزار شــد، در نهايت سيد كوروش موسوي بهعنوان سرمربي اين تيم انتخاب شد تا سكان هدايت بندريها در ليگ يك را به دست بگيرد.

موسوي در چند سال اخير كارنامه پرباري از جمله دو صعود متوالي با فوالدنوين اهواز از ليگ دو به ليگ برتر را داراســت. همچنين اين مربي در سال ٤۹ از سوي كانون مربيان فوتبال كشور بهعنوان بهترين سرمربي ليگ يك انتخاب شد.

وي فصــل پيش نيز جــزو گزينههاي اصلي ســرمربيگري تيم فوالد خوزستان بود و در آخرين لحظات نعيم سعداوي هدايت اين تيم را بر عهده گرفت. ليگ يك از اواسط مرداد ماه آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.