تمديد قرارداد ۲ بازيكن مس كرمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دو بازيكــن تيم فوتبال مس كرمان قراردادهاي خود را با اين باشــگاه تمديد كردند. رضا حيدري، دروازهبان و مجتبي محبوبمجاز، هافبك فصل گذشــته تيم فوتبال مس كرمان قراردادهاي خود را به مدت يك فصل ديگر با اين تيم تمديد كردند. مســووالن باشگاه مس كرمان چند روز پيش احمد نخعي را بهعنوان سرمربي جديد خود انتخاب كرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.