اين‌فصل،‌قهرماني‌م‌يخواهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

رضا مهاجري سرمربي پديده اين روزها خیلي آرام و بيسر و صدا كار تیمش را دنبال ميكند. او از هفته گذشته تمرينات تیمش را شروع كرده و حاال به دنبال جذب چند بازيكن ديگر است تا پديده قدرت بیشتري پیدا كند چراكه مهاجري اين فصل هدفهاي بزرگي دارد. رسیدن به سهمیه آسیا و حتي قهرماني، مهمترين هدف اين سرمربي جوان است. رضا مهاجري درباره برنامه تیمش، وضعیت نقل و انتقاالت، رفتن مصطفي احمدي ...و صحبت ميكند.

اوضاع پديده ايــن روزها چطور است؟

ما ‪5 4،‬ روز اســت كه تمريناتمان را شــروع كرديم و بــا 20 بازيكن كارمان را دنبــال ميكنيــم. االن هــم در تالش هســتيم كه ‪3 2،‬ بازيكن ديگر بگيريم تا تيم را كامل كنيم. اين نفرات را بگيريم با قدرت بــراي حضور در ليگ هفدهم آماده ميشويم. درست نيست. شــايد جالب باشد بدانيد اگر احمــدي با ما قرارداد نميبســت به پارس جم جنوبي ميرفت چون او روزي كه به باشــگاه آمد چند بار گفت مهدي تارتار او را خواســته و حتــي مديرعامل ما هم به او گفت آيا مشــكلي با باشــگاه ســياهجامگان نداري كــه احمدي جواب داد دوست ندارد در آنجا بماند. من حتي در ايــن زمينه با اكبر ميثاقيان حرف زدم و مســائل را به او گفتــم و خود احمدي دوســت داشــت به پديده بيايد ولي فكر ميكنم در مجموع وقتي ما ادعا ميكنيم بــه ســمت حرفهايگــري ميرويم اين رفتارها آماتوري اســت. اگر قرار است با يك بازيكن به جايي برســيم همان بهتر كه نرسيم.

االن از ايــن بازيكن شــكايت كرديد؟

باشــگاه پيگير قضيه اســت. برايم جالب است زماني كه احمدي با من صحبت كرد و گفت سياهجامگان اگر يك ميليارد هم بدهد در اين تيــم نميمانم اما بعد از آن ايــن اتفاق افتاد. من به ســياهجامگان تعلق خاطــر دارم و اين موضوع را كتمان نميكنم ولي به هر صورت بايد يكســري مسائل را رعايت كنيم. فكر ميكنم جدايي بازيكن به اين شكل كار خوبي نبود.

لیست خروجيتان به چه صورت است؟

ما ليســتي نداريم. همان بازيكناني كه نيستند از ليست خارج شدند.

يعني مهرداد كفشــگري، رضا حقیقي ...و

بله، اين بازيكنان مدتي با ما نبودند كه ديگر هم با پديده نخواهند بود.

اما قرارداد شهاب گردان را تمديد كرديد...

بله ما شهاب را نگه داشتيم. شهاب در مقطعي آســيب ديد و كمتر بازي كرد كــه حاال كامال آماده اســت. بــه نظر من دروازهباني بهتر از شهاب گردان نصيبمان نخواهد شــد. او با وجود اينكه قراردادش اضافه نشــد با ما ماند و ميخواهد يكي از بهترين فصلهاي فوتبالياش را رقم بزند.

به نظر ميرسد در بحث هزينهها قرار است صرفهجويي كنید؟

بلــه، ما به دنبال اين هســتيم كه منطقيتر هزينه كنيم. تا االن كه تيممان كامل است و فقط مانده ‪3 2،‬ بازيكن ديگر كه جذب كنيــم. ما عيار ثابتــي داريم و سعي كرديم شرايط پارسال را حفظ كنيم. پديده فصل گذشــته فوتبال خوبي بازي ميكــرد اما نتيجه نميگرفــت، به همين دليل به دنبال رفع اين ضعفها هســتيم؛ ضعف خط دفاعي و گل نزدنهايمان.

پس بــه دنبال جــذب مدافع و مهاجم هستید؟

يــك مدافع وســط و يــك گلزن ششدانگ. البته فكر ميكنم گزينههايمان خارجي باشد.

چرا؟ يعنــي در بازيكنان داخلي گزينهاي نظرتان را جلب نكرده؟

چرا، اتفاقا با چند گزينه هم صحبت كرديم اما مبلغ پيشنهاديشان خيلي باال بود. به خاطر همين ترجيح داديم به سراغ گزينه خارجي برويم، هرچند كه تا لحظه آخر منتظر بازيكنان داخلي و تخفيفشان ميمانيم.

اين فصل به دنبال چه جايگاهي هستید؟

ســالي كه مــن كارم را بــا پديده مشهد شــروع كردم تا امسال خوب بوديم اما اين فصل از عملكردم راضي نبودم چون خواستههايم محقق نشد. البته در اين راه يكسري مشــكالت هم دخيل بود اما فكر ميكنم دهمي، يازدهمــي زيبنده پديده نيست. به خاطر همين اين فصل به دنبال رتبه خوبي هســتيم. رتبهاي كه در شأن فوتبال مشهد باشد.

يعني هدفتان را روي كســب سهمیه آسیا گذاشتید؟

انشاءا... ، البته شايد هم هدفمان قهرماني باشد.

واقعا بــه قهرمان شــدن امید داريد؟!

بله، به هر حال آرزو بر جوانان عيب نيست. ما هم تالشمان را ميكنيم. شايد خدا خواست و به اين هدفمان رسيديم.

ظاهــرا يك اردو هــم در تركیه داريد؟

اردوي تركيهمــان از 28 خــرداد شروع ميشود و حدود ‪12 01،‬ روز خواهد بود. اين اردو در منطقه گرين پارك برگزار خواهد شد تا تيم به دور از هر گونه هياهو و مسالهاي آماده حضوري پرقدرت در ليگ هفدهم شود.

طيبي و زهيوي فوالدي نميشوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.