ويسي برگشت، مالك باشگاه تغيير كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ارسام پورحسيني ‪Arsam Pourhosseini‬

هنوز بازي برگشــت استقالل خوزســتان مقابل الهالل عربستان انجــام نشــده بود كه خبر رســيد تغييراتــي در كادرفنــي تيمهاي خوزســتاني براي فصــل آينده رخ خواهــد داد. همــان زمان گفته ميشد ســيروس پورموسوي سرمربي فوالد خوزســتان خواهد شد و فيروز كريمي سرمربي استقالل خوزســتان. ظاهرا در اين مورد حتي توافقات الزم هم صورت گرفته بود. به هر حال بعد از بازي اســتقالل خوزستان مقابل الهالل عربســتان كه منجر به شكست نماينده ايران شد، پورموســوي به فوالد رفت اما استقالل خوزستان بالتكليف ماند. چراكه هنوز وضعيت اين باشــگاه و مالك آن مشخص نشده بود. با اين حال گفته ميشد كريمي حتي مذاكرات با بازيكنان را هم شروع كرده بود. اين خبرها به گوش ميرســيد كه عبدا... ويســي سرمربي سابق ســپاهان و آبيهاي خوزســتاني در مصاحبهاي اعالم كرده بود حاضر اســت به اين تيم برگردد. بعد از آن هم ظاهرا ويســي با استاندار در اين مورد صحبت كرده بود تا به اســتقالل خوزســتان برگردد. چراكه اســتاندار پيگير وضعيت استقالل خوزســتان بود تا مشكل مالكيت و مســائل مالي آن حل شــود. در هر صورت طولي نكشيد كه جلسهاي در استانداري خوزستان با حضور ويسي و مسووالن اداره كل ورزش و جوانان اســتان برگزار شد. در اين جلسه اتفاقات جالبي افتاد كه يكي از آنها انتخاب شــدن ويسي بهعنوان سرمربي استقالل خوزستان بود. مسالهاي كه ظاهرا از قبل هم مشخص شده بود.

اما بعد از آن موضوع مالكيت باشــگاه هم مورد بررسي قرار گرفت و مشــخص شــد. ظاهرا با توجه به اينكه باشــگاه استقالل خوزستان مشــكالت مالي زيادي داشــت و البته بانك ملي تمايلي به تيمداري نداشت، اين باشگاه به اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان هبه شــد. گروه ملي هم اين تصميم را قبول كرده تا با توجه به بدهيهاي اين باشگاه، بحث فروش آن منتفي شود. اين تصميم نهايي شد و تنها مراحل اداري آن مانده.

اداره كل ورزش و جوانان اســتان خوزستان پس از اين تصميم با چند حامي مالي در داخل اســتان مذاكراتي داشته و اين حامي ماليها قول همــكاري در فصل پيشرو را دادهاند. افشــين حيدري مديركل ورزش و جوانان خوزســتان در مورد اينكه سرنوشت واگذاري باشگاه اســتقالل خوزســتان به اداره كل ورزش و جوانان بــه كجا انجاميد، ميگويد: «جلســه خوبي با اســتاندار خوزســتان و ســاير مسووالن اســتانداري داشتيم و بزرگان زيادي در اين جلسه حضور داشتند. قرار شــد همه كمك كنند تا استقالل خوزســتان با قدرت به فعاليت خود ادامه دهد. حامي مالي باشــگاه اســتقالل خوزستان مشخص شده اما طبق قولي كه داديم قرار اســت نام حامي مالي فعال رسانهاي نشود اما با تمام قدرت استقالل خوزستان در ليگ آينده به ميدان بيايد.»

با اين اتفاقات كامال مشــخص بود كه هيات مديره و مديرعامل باشــگاه استقالل خوزســتان هم تغيير خواهــد كرد. به اين ترتيــب گزينــه مديرعاملــي خيلي زود معرفي شد. گفته ميشود فاضل بختياري مديرعامل ســابق اســتقالل خوزســتان مهمترين گزينه براي اين پست به حساب ميآيد. بختياري همان مديرعاملي اســت كه در زمان مديريتش در اســتقالل خوزســتان هميشــه سعي كرد مطالبــات بازيكنان را به موقع پرداخت كند و اجازه ندهد حاشــيهاي به تيم وارد شــود. بختيــاري برخالف اكثر مديــران فوتبال عالقهاي به شــهرت نداشــت و كمتر مصاحبه ميكرد. به صورتي كه خيليها شايد چهره او را نميشناســند. بختياري فصل گذشته و با اصرارهاي سيروس پورموسوي به استاندار هم قرار بود مديرعامل باشگاه استقالل خوزســتان شود اما خودش اين مســاله را به خاطر يكسري مشكالت قبول نكرد اما حاال كه استقالل خوزستان به اداره كل ورزش و جوانان استان خوزســتان واگذار شده بعيد نيســت او به اين باشگاه برگردد. مديري كه راه درآمدزايي در فوتبال را به خوبي بلد است و ميتواند به استقالل خوزستان كمك زيادي كند.

وضعیت مالي باشگاه چطور است؟ مشكالت حل شد؟

خدا را شــكر اوضاع بهتر شــده و باشــگاه در حال تســويه با بازيكنان فصل قبل اســت و بــراي بازيكنــان جديد هم مبلغي بهعنوان پيش قرارداد در نظر گرفته است.

با اين شــرايطي كه داريد چطور شد كه مصطفي احمدي بعد از امضاي قرارداد با پديده، به ســیاهجامگان برگشت...

دليلش را نميدانم اما ميدانم كه كار زشتي كرد. من ميگويم اگر بازيكني ميخواهد برود اشكالي ندارد. بيايد راحت بگويد و برود. ما در كارمان به همه احترام ميگذاريم اما اينكه احمدي بيايد و با من صحبت كند و قــرارداد ببندد و بعد برود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.