دوقلوهاي خوزستاني در تهران يا جنوب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشته معتمدي ‪Fereshte Motamedi‬

ايــن روزها خبرهاي زيادي در مورد نقل و انتقاالت بازيكنان شــاخص استقالل خوزستان به گوش ميرسد. مهمترين آن هم رفتن اين بازيكنان به فوالد خوزستان بود. مسالهاي كه سيروس پورموسوي سرمربي فوالديها هم آن را تاييد كرد. چهارشــنبه شب همه چيز خوب پيش رفت و توافقات بين طرفين صورت گرفت. محمد طيبي و رحيم زهيوي كه دوستي صميمانهاي با هم دارند و تصميم گرفتند فصل بعد در يك تيم باشند، طبق قراري كه با باشگاه فوالد خوزستان گذاشتند پنجشنبه راهي آنجا شدند. مذاكرات شروع شد. ابتدا سيروس پورموســوي با مسووالن باشگاه فوالد خوزستان در مورد بازيكنان مذاكره ميكند. بعد هم بازيكنان وارد بحث ميشــوند. ظاهرا قبال توافقات مالــي هم صورت گرفته بود اما در اين جلسه چنين چيزي نبود. طيبي و زهيوي كه از تيمهاي ديگري هم پيشــنهادهاي بااليي دارند روي مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون تومان اصرار ميكنند اما عليرضا اژدريزاده مديرعامل باشــگاه كوتاه نميآيد و روي مبلغ يك ميليارد پافشاري ميكند.

اين اختالف قيمت باعث ميشــود جلسه حدود 2 ســاعت طول بكشد اما در نهايت هيچ توافقي صــورت نميگيرد. نــه بازيكنان كوتاه آمدند و نه باشگاه فوالد. به اين ترتيب طيبي و زهيوي با ناراحتي باشگاه را ترك ميكنند. آنها بيشتر از اينكه به خاطر كوتاه نيامدن باشگاه فوالد خوزستان ناراحت باشند، براي ســيروس پورموســوي ناراحت بودند چون طيبي و زهيوي از تيمهاي ديگر هم پيشنهادهای بااليي دارند و ميتوانند انتخاب ديگري داشته باشند اما ظاهرا فكر ميكنند باشگاه نميخواهد انتظارات پورموسوي برآورده شود و قصد دارند او را اذيت كنند.

زهيوي بعد از جلســه مصاحبه كوتاهي با يكــي از خبرگزاريها انجام ميدهــد و حتي از رفتن بــه صنعتنفت آبادان و پيشــنهاد باالي اين تيم صحبــت ميكند اما خيلي زود اين مصاحبه برداشــته ميشــود. طيبي اما ترجيح ميدهد ســكوت كند. اين سكوت باعث ميشــود مديربرنامههايش ماجــرا را توضيح دهد: «مديريت باشــگاه فوالد مبلغ يــك ميليارد تومان بهعنوان پيشقرارداد پيشــنهاد دادند اما اين مبلغ مورد موافقت بازيكن قرار نگرفت، به اين دليل كه ســاير باشگاهها حاضرند مبلغي بسيار باالتر از مبلغ پيشنهادي باشگاه فوالد پرداخت كنند. طيبي و زهيوي از باشگاه صنعتنفت آبادان پيشنهاد مالي بسيار خوبي دارند و احتمال دارد به زودي براي مذاكره با باشگاه صنعتنفت راهي آبادان شوند.»

اين مســاله باعث شــد صفحه اينستاگرامي باشــگاه صنعتنفت آبادان واكنش نشــان دهد و مصاحبهها را بازارگرمــي اعالم كند. در كنار آن صفحه اينستاگرام باشگاه فوالد خوزستان هم از پافشاري طيبي و زهيوي براي مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون تومان خبر داده بود تا به گونهاي نشان دهد باشگاه فوالد مشــكلي در مذاكرات نداشــته و بازيكنان را مقصر جلوه دهد اما اين بار رحيم زهيوي دوباره دســت به كار ميشــود و جواب اين پستها را ميدهد: «از پنجشــنبه شــب جو عجيبي عليه ما به راه انداختهاند و ما را پولپرست و بيتعصــب معرفي كردهاند كه واقعا از اين مســاله ناراحتم. من اگر بيتعصب بودم همان فصلي كه براي قهرماني ميجنگيديم از اين تيم جدا ميشــدم و به پيشــنهادهای باالتر فكر ميكردم اما دوست داشتم با به سرانجام رساندن تالشمان و قهرماني مردم خوزستان را خوشحال كنيم. من اگر بيتعصب بودم فصل گذشته از مبلغ قراردادم نميگذشتم و تا ريال آخر آن را ميگرفتم. من اگر پولپرســت بودم همين فصل به پيشنهادهای باالتر جواب مثبت ميدادم اما بعد از بازگشتم اعالم كردم دوست دارم در خدمت مردم خوزستان باشم و در كنار آنها بار ديگر به اتفاقات خوبي برسيم اما بعضي از آدمهاي كوتهفكر با آرزوهاي كوچك ميآيند و به ما انگ پولپرستي ميچسبانند. چرا االن نوبت ما كه رســيده بايد كمتر از ساير تيمها بگيريم؟ حق ماست در اين چند سال پولي بگيريم. مگر كمتر زجر كشــيديم؟ كمتر فحش خورديم؟ كمتر استرس داشــتيم؟ همه دارند پولهاي ميلياردي ميگيرند و االن كه نوبت ما شــده، شديم پولپرست؟! در آخر قضاوت را به وجدانهاي بيدار ميسپارم.»

اين اتفاقات و صحبتهايي كه رسانهاي شده نشان ميدهد ديگر محمد طيبي و رحيم زهيوي به فوالد خوزســتان نخواهند رفت. مگر اينكه اين بار هم پورموسوي راهي براي حل مشكالت پيدا كند. به هر حال اين 2 بازيكن كه در اســتقالل خوزســتان مثل 2 قلوهاي به هم چســبيده بودند، حاال از صنعتنفت آبادان، ســايپا، استقالل خوزستان، پارس جنوبي جم و چند تيم ديگر هم پيشنهاد دارند كه بايد ديد كدام را انتخاب ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.