ناصر: سرمربي ذوبآهن تا دوشنبه معرفي ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيد محمد ناصر، عضو هيات مديره باشــگاه ذوبآهــن درباره اينكــه باالخره تكليــف ســرمربي ذوبآهن چــه زماني مشخص ميشود، توضيح ميدهد: «قرار بود جلســه هيأت مديره براي تعيين سرمربي پنجشــنبه يا جمعه برگزار شود اما به دليل مشكالتي اين موضوع به اوايل هفته جاري موكول شد و به احتمال خيلي زياد تكليف سرمربي جديد تيم تا روز دوشنبه مشخص ميشود.»

او در مــورد اينكــه از بيــن صالــح، اســكوچيچ، نمازي و قلعهنويي كدام گزينه شانس بيشتري دارد، تأكيد ميكند: «ذكر اســامي اين مربيان يــك كار غيرحرفهاي اســت و برويد از فــرد يا افــرادي در اين خصوص سوال كنيد كه اين نامها را مطرح كردهانــد. در كمال احترام به مربيان مطرح جامعه فوتبال بايــد بگويم كه وقتي هيات مديره به يك گزينه واحد رسيد آن را اعالم ميكنيم و اســامي كه مطرح شــد در حد گمانهزني است.»

عضو هيات مديره باشــگاه ذوبآهن ميگويد: «نام اسكوچيچ هيچ گاه در هيأت مديره مطرح نشده و نميدانم بر چه اساسي اين نام در رسانهها مطرح شده است.»

عضو هيات مديره باشــگاه ذوبآهن به صحبتهايي اشــاره ميكنــد كه درباره حضــور قلعهنويــي روي نيمكت ذوبآهن در ليگ هفدهم از اوايل نيمفصل دوم ليگ شانزدهم مطرح شــده: «من نميدانم اين مطلب را چه كساني و بر چه اساسي مطرح كردهاند. بايد بگويم چه در جريان نيمفصل دوم فصل گذشــته و چه پس از پايان فصل نام قلعهنويي به طور رسمي در هيات مديره مطرح نشده و از او برنامه نگرفتهايم.»

او در مــورد تكليــف بازيكناني مثل مرتضــي تبريزي كــه قراردادشــان با اين تيم به پايان رســيده و تمديد قراردادشان ميگويد: «همانطور كــه گفتم به احتمال خيلي فراوان تكليف سرمربي جديد تيم تا دوشنبه مشــخص ميشود و با نظر او براي تمديد قرارداد با بازيكنان مذاكره ميشود و طي صحبتهايي كــه با آنها صورت گرفته از آنها خواستهايم تا تعيين سرمربي جديد تيم صبر كنند.»در بين گزينهها نام كساني مانند نمــازي يا صالح ديده ميشــود كه تجربه ســرمربيگري چندانــي ندارند و اگر هم بودهاند حتي به اندازه كارنامه فصل قبل مجتبي حســيني هم موفق نبودهاند. ناصر در ايــن رابطه توضيح ميدهد: «حســيني در مقطعي كه گلمحمدي از باشــگاه جدا شــد بهترين گزينه و انتخاب ممكن بود و از زحمات او هم تشكر ميكنيم اما اعضاي هيات مديــره موافق ادامه همــكاري با او نبودند. ما به دنبال انتخاب گزينهاي هستيم كه با شرايط بهتري تيم را پيش ببرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.