چك 3 ميلياردي مانع جدايي بازيكنان استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چنــد بازيكــن طــرف قــرارداد اســتقالل خوزســتان طي هفته جاري با ســاير تيمهــا قراردادهــاي جديدي امضــا كردهاند؛ قراردادهايي كه باشــگاه استقالل خوزســتان آنها را فاقد وجاهت قانوني ميداند و از طريق ســازمان ليگ و فدراسيون فوتبال پيگير موضوع شده. بهمن روشــنايي سرپرست تيم استقالل خوزســتان در واكنش به اين مساله كه دانيال ماهيني با سايپا قرارداد امضا كرده در حالــي كه گفته ميشــود قراردادش با استقالل خوزســتان به اتمام نرسيده، ميگويد: «ماهيني با مــا قرارداد دارد و نميتوانــد جايي برود. اگــر هم با تيمي قرارداد امضا كرده باشــد، سازمان ليگ جلوي قرارداد او را ميگيرد. شريفي هم كه بازيكن جوان ماســت، همين شرايط را دارد. اين بازيكنان 30 درصد پولشان را نقــد گرفتهاند و با ايــن بهانه كه پول كامل خود را دريافت نكردهاند قصد فسخ قــرارداد دارند. در حالي كــه 3 ميليارد چك بابت پول قرارداد بازيكنان را پيش از بــازي بــا الهالل در عمــان به محمد طيبي داديم كه بــراي باقيمانده قرارداد بازيكنان بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.