پورموسوي: در فصل نقل و انتقاالت عقب افتادهايم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيروس پورموسوي سرمربي فوالد خوزســتان فكر ميكند در نقل و انتقاالت عقب ماندهاند. پورموسوي دربــاره عملكرد باشــگاه فوالد در نقل و انتقاالت ميگويد: «من معتقــدم عملكردمان در فصل نقل و انتقاالت تا به امروز كند بوده اما اميدوارم ظرف يكي، دو روز آينده تكليف بازيكنان خود را مشــخص كنيم. بايد قبول كنيم عقب افتادهايم و تالش كنيم در روزهاي آينده اين موضوع را جبران كنيم.» سرمربي فوالد در واكنش به توافق ساســان انصاري با سپاهان ادامه ميدهد: «هر همكاري بايد با خواسته دو طرف باشد و دو طرف تمايل به همكاري با هم را داشته باشند. من تمايل داشتم ساسان انصاري اين فصل در كنار ما باشد و حتي در كنار تماس مديرعامل فوالد، خودم هم شــخصا با انصاري تماس گرفتم كه مشــخص شــد دو طرف به هم نزديك هستيم اما به يكباره متوجه شديم انصاري با سپاهان قرارداد بسته.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.