فوالد به دنبال 6 بازيكن استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيروس پورموسوي فهرست بازيكنان مورد نظر خود را به حضور در فوالد خوزستان به مديران اين باشگاه اعالم كرد. درفهرســت مدنظر پورموسوي 5 بازيكن استقالل خوزستان كه قراردادشان با اين تيم به اتمام رسيده ديده ميشود. حسن بيتسعيد، محمد طيبي، فرشاد ساالروند، علياصغر عاشوري و پيمان شيرزادي بازيكناني هستند كه سرمربي فصل گذشته استقالل خوزستان عالقه دارد از تيم سابقش به فوالد خوزستان ببرد. در كنار اين نفرات مهدي رحيم زهيوي بازيكن سابق استقالل خوزستان هم حضور داشت اما طيبي و زهيوي بعد از مذاكره با مسووالن باشگاه فوالد خوزستان به توافق نرسيدند و با ناراحتي اين باشگاه قرمز اهوازي را ترك كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.