ميثاقيان به دنبال تكرار نوستالژي ليگ ۴۸

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اكبر ميثاقيان بعد از انتخابش بهعنوان سرمربي سياهجامگان، به دنبال تكرار نوستالژي ليگ48 و كشف استعدادهاي ناشــناخته از دل نماينده مشكيپوش مشهد است. روزي كه اكبر ميثاقيان پس از چند سال دوري از ابومسلم از شموشك نوشهر به مشهد بازگشت، اقدام به اضافه كردن نفراتي كرد كه همگي تبديل به چهرههاي فوتبال ايران شدند. حضور عبد... شاهحســيني، محمدرضا خلعتبري، شهاب گردان، آندرانيك تيموريان ...و در بازه زماني حضور مجدد ميثاقيان در مشهد از ابومســلم رفته رفته تيمي رويايي ســاخت كه پايه آن ستارههاي ناشناس آن روزهاي فوتبال ايران بودند. اكبر ميثاقيان اما پس از سالها دنبال تكرار نوستالژي آن روزهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.