آغاز تمرينات فوالد خوزستان از ۷۲ خرداد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرينات فوالد خوزستان براي حضور در فصل هفدهــم از ۷2 خــرداد ماه آغاز خواهد شد. ســيروس پورموسوي سرمربي فوالد خوزســتان برنامــه تمريني تيمش براي فصل جديد رقابتهــاي ليگ برتر را مشخص كرده. بر اين اساس تمرينات فوالد خوزستان از ۷2 خرداد ماه آغاز خواهد شد تا سرخپوشــان آماده حضور در ليگ برتر شوند. تمرينات فوالد در اهواز آغاز ميشود و اين تيم سپس به تهران ميآيد تا اردويي تداركاتي را در اين شــهر برپــا كند. البته سيروس پورموسوي كار خود را از سهشنبه 16 خرداد شروع كرد تا از بازيكنان تيمهاي پايه آزمايــش بگيــرد. آزمايشگيريهاي ســرمربي جديد فوالد خوزستان همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.