ملكيان با سياهجامگان تمديد كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيام ملكيان هافبك سياهجامگان مشــهد كه فصل گذشته نمايش خوبي در اين تيم داشــت، يــك فصل ديگر قــرارداد خود را با اين تيم تمديد كرد. پيش از ملكيان، باشــگاه سياهجامگان مشــهد قراردادهاي محمدرضا ناصري و مصطفــي احمــدي را هــم تمديد كــرد. البتــه تمديد قــرارداد احمدي حاشــيههاي زيادي به دنبال دارد كه بايد ديــد در نهايت به كجا ميانجامد. چراكه او قبــل از تمديد قراردادش، با پديده مشهد قرارداد امضا كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.