مدافع آلومينيوم در صنعتنفت آبادان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــن پورعلــي رودبنــه بازيكن گيالني و 42ساله فصل پيش آلومينيوم اراك با عقد قــراردادي به صنعتنفت آبادان پيوست. پورعلي كه قابليت بازي در پســتهاي مدافع مياني و هافبك دفاعــي را دارد در تيمهاي آلومينيوم اراك، پاس همدان، راهيان كرمانشاه و ملوان بندر انزلي بازي كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.