آزمون به كازان برميگردد؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

باشــگاه روبين كازان روسيه اعالم كرد كه با قربان بردياف، سرمربي سابق خود و باشــگاه روستوف به توافق كامل رســيد تا هدايت اين تيم را از فردا به عهده بگيرد. راديك شــايموف رييس باشــگاه روبين كازان گفت: «خوشحالم كه موفق شــديم قربان بــردياف و كادر فني همراهش را راضي كنيــم تا به روبين كازان برگردنــد. بدون شــك در آينده تــالش خواهيم كرد تــا به دنبال قهرماني در روســيه و كســب موفقيت در اروپا باشــيم. رســتم شايخوف مدير باشــگاه روســتوف نيز قرارداد بــردياف با اين باشــگاه را بلند مدت بيان كرد.» بردياف از سالهاي 2001 تا 2013 هدايت روبين كازان را برعهده داشت و موفق شــد در طول اين ســالها دو بار قهرماني ليگ روسيه، دو قهرماني در ســوپركاپ و يك قهرماني در كاپ روسيه را به ارمغان بياورد. او از سال 2013 به روســتوف رفت و موفق شد اين تيم را نايب قهرمان ليگ روسيه كند و در ليگ قهرمانان اروپا حاضر شود. سردار آزمون، مهاجم مليپوش كشورمان آغاز درخشش خود را با بردىاف در روبيــن كازان آغــاز كرد و با انتقال بردىاف به روســتوف آزمون نيز به روســتوف رفت. اكنون با بازگشت بردياف به روبين كازان بايد منتظر ماند كه اين جابه جايي دوباره باعث انتقال آزمون ميشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.