بازگشت كاپيتان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حضور دوباره جالل حســيني در پرسپوليس كه ميگفت براي اداي دين آمده، شــايد مهمترين خبر بود. عجيــب اما اينكه هيچكدام از خريدهاي تازه پرســپوليس- حتي جالل حسيني- بازيكناني نبودند كه برانكو نامشــان را در ليست خريدش نوشــته بود. منصوريان از نگرانيهايش براي احتمال همكاري دوباره با قنبرزاده گفته بود و نام برهاني، حنيف، طالبلو، فخرالديني و پروپژيچ را در ليســت مازادش نوشت. تمديد قرارداد يحيي گلمحمدي با ذوبآهن و انصراف سايپا از جذب سوشا هم ديگر خبرهاي مهم روز بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.