آشتي ميكنند؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رابطه جرارد پيكه با هواداران تيم ملي اســپانيا از ســه ســال پيش شــكرآب شــد. همان موقع كه اتلتيكومادريد 4 بر صفر رئال مادريد را شكســت داد و كوين رولدان با انتشــار عكسهايي از مراسم تولد رونالدو پس از آن بازي، كهكشــانيها را به حاشــيه برد و كمي بعد از آن وقتي بارســلونا موفق به كســب سهگانه شــد، پيكه در جشن قهرماني از اين خواننده تشكر كرد. اين اختالف هر روز شدت گرفت و حاال اسپانياييها را چنان نگران كرده كه خاوير تباس رييس الليگا دربارهاش ميگويد: «اين اختالف بايــد هر چه زودتر از بين برود. احســاس ميكنــم رابطه هواداران مادريــدي با پيكه بعد از پيامهاي جداييطلبانه اين بازيكن بدتر هم شــده است. پيكه خيلي به تيمملي اســپانيا كمك كرده و همچنين كمك كرده كه الليگا به بهترين ليگ جهان تبديل شود. پس بايد در شرايط ســخت از او حمايت كنيم و اميدوار باشيم كه او و هواداران مادريدي آشتي كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.