ليگ جهاني واليبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

برنامههاي امروز شــبكه ورزش با واليبال آغاز ميشــود و با فوتبال به پايان ميرســد. ســاعت 18:10 امروز بازي بلژيك و آرژانتين در ليگ جهاني واليبال روي آنتن ميرود و ايران- صربستان هم ساعت 21:30 پخش ميشــود. بازي نروژ- جمهوري چك در مقدماتي جام جهاني 2018 هم ساعت 23:15 پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.